Målgruppe 2

Målgruppe 2, Kigkurren 8N, 1.+2. sal, 2300 København S

Elever – alderen 6-17 år  –  Afdelingen tilbyder et 11. skoleår
Afdelingen modtager elever med forstyrrelser indenfor autismespektret, herunder Asperger syndrom, klassisk autisme, NLD, GUA, elever med angst og særlige behov indenfor psykiatrifeltet, med diagnoser som f.eks. OCD, ADD og social fobi. Eleverne har generelt vanskeligheder i forhold til adfærd, kontakt og trivsel – mange kommer med traumer (f.eks fra en tidligere omfattende mobning) og møder derfor med meget negative forventninger, manglende motivation og lavt selvværd. Mange af eleverne har stærkt generende specifikke og generelle indlæringsvanskeligheder.

Målsætning
At skabe livskvalitet og udvikling med henblik på aktiv deltagelse i samfundet ud fra den enkeltes særlige forudsætninger; eleven skal lære at kende sine muligheder og begrænsninger i forhold til sin diagnose. Der skal lægges spor ud for den enkelte elevs fremtid. Der arbejdes efter folkeskolens fælles mål og for at give eleverne mulighed for at tage FP9 / FP10, rettet mod et gymnasialt niveau eller mod anden ungdomsuddannelse, for nogle elevers vedkommende evt. et STU-tilbud.

Midler
Den pædagogiske indsats er TEACC-inspireret og baseret på aktuel viden og forskning indenfor autismeområdet (herunder Asperger syndrom) ADHD pg psykiatri-feltet.
Alle elever kan beskrives som stressede på grund af manglende meningsfuldhed i deres hidtige skolegang, og der arbejdes derfor med at sikre optimal støtte gennem forudsigelighed, mening og sammenhæng. Eleverne har brug for rolige omgivelser for at kunne klare hverdagen.
I tæt samarbejde med UU-vejleder arrangeres brobygningsforløb i form af individuelle praktikaftaler.

Metoder
Afdelingen producerer egne undervisningmaterialer målrettet den enkelte elev; hver elev får udarbejdet et individuelt skole- og behandlingstilbud. Tydelige voksne og en klart struktureret hverdag gør dagligdagen genkendelig for eleverne. Der arbejdes med fleksible krav og udfordringer med anerkendende tilgang til kommunikation. Der er stærkt fokus på ressourcer, kognitiv træning, hvor der arbejdes med positiv forstærkning, sociale historier, KAT-kasse, selvforståelse og udarbejdelse af stressprofiler.

Dagligdagen
Der er skoledag fra kl. 8.00 til kl. 15.00. Efter fælles morgenmad er der skemalagt undervisning, som er tilrettelagt i små grupper (helt ned til 1 elev) med stor hensyntagen til den enkeltes elevs behov for faglig undervisning, social træning og individuelle samtaler. Der trænes i hverdagsduelighed, f.eks. at lære at tage ansvar for egen sundhed. Der er et fælles pædagogisk måltid hver dag til frokost – men også mulighed for at indtage sin mad i enerum, hvis der er behov for det. For at gøre alle dage så ens og genkendelige som muligt, arbejdes der med et sammenhængende tilbud fra kl. 8.00-15.00 alle ugens 5 dage. Der er således ikke tale om et særskilt tilbud om eftermiddagsklub, men eftermiddagstimerne kl. 13.00-15.00 tilgodeser dog bevægelse og kreative fag.

Forældresamarbejde
Der er en omfattende forældrekontakt, og forældrene tilbydes rådgivning. Derudover arrangerer afdelingen relevante teamaftener.