Retningslinjer

Retningslinjer for fritagelse fra undervisningen på Isbryderen

Generelt
For at sikre kontinuitet samt god trivsel og læring i undervisningen for såvel den enkelte elev som for fællesskabet, er det vigtigt at eleverne møder stabilt. Vi arbejder derfor ud fra nedenstående retningslinjer samt ud fra Børne- og unge forvaltningens procedure for bekymrende fravær.

Fravær pga. sygdom
Hvis et barn er syg, skal forældrene så snart det er muligt, give besked til klasselæreren om fraværet.

Ved længerevarende fravær skal det vurderes, om der er behov for sygeundervisning.

Klasselærerne orienterer forældrene om den enkelte elevs fravær. Forældrene kan forvente at blive kontaktet af lærer eller ledelse, hvis der er tale om bekymrende fravær.

Anmodning om fri
Forældre kan anmode skolen om at deres barn får fri fra undervisningen:
-Hvis der er tvingende grunde til at ferien ikke kan afholdes indenfor skolens ferieplan
-Hvis der er særlige begivenheder og forhold i familien

Ved ønske om fri i op til to skoledage, er det klasselæreren som vurderer og tager stilling til ønsket. Ved fritagelse ud over to dage, træffes beslutning af skoleledelsen i samråd med klasselæreren.

Imødekommelse af ønske om fritagelse fra undervisningen sker ud fra en vurdering af elevens behov for at holde fri, sammenholdt med det afbræk i undervisningen, som fraværet vil indebære for den enkelte.
Det skal understreges, at lærerne ikke er forpligtet til kompenserende undervisning (heller ikke til at lave “ekstramaterialer” til at tage med). Forældrene skal selv varetage deres barns undervisning i ferieperioden.

Ønske om fri til ferie skal gives i god tid, helst ved skoleårets start. Det er ikke muligt at få fri til f.eks. fritidsarbejde og fritidsaktiviteter.