Familie- og behandlingsarbejdet

På Isbryderen arbejder vi ud fra et helhedsorienteret og systemisk syn på vores elever. Vi ved, at for at skabe en positiv, reel og varig ændring i elevernes udvikling, skal alle elementer omkring den enkelte elev arbejde sammen i et system. Derfor vægtes samarbejdet med familien særligt højt. Nye tiltag og udvikling af strategier udvikles og afstemmes med familien i forståelse af, at strategierne er redskaber eleven har brug for alle vegne og hele livet.

Ligeledes er det vores basale antagelse, at alle mennesker har ressourcer til at ændre deres liv, og at vi som behandlere, skal hjælpe dem med at gøre det muligt, at bruge disse ressourcer samt indlære nye færdigheder og strategier, som er mere hensigtsmæssige. At skabe forandringer i sit liv kan være vanskeligt og kræve mod, og en sådan proces vil kun lykkes, hvis eleven og familien føler sig anerkendt og som aktive medspillere.

 

Når vi indskriver en elev på Isbryderen, er det ofte på baggrund af problematiske opvækstvilkår, mistrivsel i tidligere skole- og fritidstilbud eller andre individuelle særlige behov belyst via f.eks. en psykiatrisk udredning. Disse elever reagerer alle meget forskelligt ud fra den situation de befinder sig i. Nogle elever reagerer ved at udvikle angst eller depressionslignende tilstande, der bl.a. giver sig udtryk i skolevægring. Andre elever vælger i stedet at søge mod usunde fællesskaber i f.eks. gademiljøet med dets egne normer. Derfor er overgangen fra en isoleret tilværelse hjemme eller fra livet på gaden til et aktivt skoleliv ofte en udfordring, der skal planlægges i samarbejde med familie og netværk. Indkøringsforløbene er meget forskellige og tilpasset den enkelte. Der kan være behov for hjemmebesøg, timereduktion, eller særlige aftalte forløb der giver eleven mulighed for at håndtere og overkomme overgangen fra skole til hjem. Dette arbejde involverer som oftest forældre og andre netværkspersoner omkring eleven.

 

Når først man er elev på Isbryderen, får man en klasselærer/pædagog tilknyttet. I skolens tætte miljø opbygger medarbejderen en tæt relation til eleven, og har samtidig ansvaret for den direkte kontakt med elevens familie. Kontakten foregår bl.a. gennem den arbejdstelefon alle medarbejdere har, og de skal minimum en gang om ugen have telefonisk kontakt til elevens forældre, med det formål at fortælle forældrene en god historie om deres barn fra ugen der gik på skolen. Den ugentlige kontakt bliver også brugt til at give gensidig feedback om eleven og justere kravene i fht. elevens skole- og dagligdag.

Det er også via denne kontakt, at der aftales skole -hjem samtaler på skolen, hvor elevens behandling og undervisning drøftes, evalueres og nye mål sættes. Til disse møder deltager elevens klasselærer/socialpædagog, eleven, elevens familie og i nogle tilfælde skolens psykolog. Disse møder aftales ad hoc, dog minimum hver tredje måned. I enkelte tilfælde aftales det også, at skole-hjemsamtalerne foregår i familiernes hjem, hvis det er til gavn for eleven. Eller hvis det skyldes situationer som elevens klasselærer/socialpædagog eller familiebehandler kan hjælpe med at løse op for i hjemmet. Vi afholder også netværksmøder med eller om eleven og familien i samarbejde med socialrådgiveren fra Borgercenter Børn og Unge, og når det er aktuelt med PPR (Pædagogisk psykologisk rådgivning) psykologen fra Københavns kommune, Børne- og Ungdomsforvaltningen.

Da vi ved, at information giver overblik og større tryghed for den enkelte elev og dennes familie, får de en mail eller et brev tilsendt en gang om ugen/hver 14.dag/måneden efter behov, hvor den kommende tids aktiviteter i afdelingerne fremgår.

En del af denne korrespondance og kontakt foregår via forældreintra.dk.

 

Psykoedukation
En del af familiearbejdet på Isbryderen har også det sigte, at anerkende familierne og bruge deres ressourcer. Det gør vi bl.a. via forældreaftner på skolen, hvor der fra Isbryderens side gives et oplæg om en relevant problematik, hvorefter forældrene kan tale sammen og udveksle erfaringer og ideer i grupper. På denne måde fremmes forældrenes delagtighed og mulighed for at engagere sig i deres barns skole- og behandlingsgang.

I perioder tilbydes også deltagelse i forældregrupper med forskelligt fokus. F.eks. undervisning i diagnosens betydning, den bedst mulige måde at lindre de vanskeligheder diagnosen giver det pågældende barn samt opdragelse generelt, herunder bl.a. samspillet og kommunikationens betydning for barnets trivsel og udvikling.

På samme måde vil den enkelte elev i nogle tilfælde få tilbudt samtaler vedr. psykoedukation samt udvikling af mere hensigtsmæssige mestringsstrategier.  Det pædagogiske personale arbejder konkret og målrettet med at øge elevernes evne til at styre og regulere eget ”arousal niveau” gennem forskellige øvelser, der indgår som en del af dagligdagen på Isbryderen.

Ud over problematikker som forhøjet ængstelighed og depressive symptomer, har andre elever på Isbryderen oplevet forskellige grader af omsorgssvigt og har bl.a. tilknytningsforstyrrelser. For denne gruppe af børn og unge er der fokus på, at de tilbydes støttende samtaler med narrativt og kognitivt fokus samt mentaliseringsbaseret terapi hos den tilknyttede psykolog.

Der er desuden kontinuerlige gruppeforløb for eleverne specielt med henblik på konflikthåndtering, generelle sociale koder og venskabsdannelser. Erfaringerne med den enkelte elevs behandling deles og koordineres med dennes familie, således at elev og familie føler, at der er en tråd igennem skolegangen og familielivet.

Strukturen og tydeligheden på Isbryderen giver eleverne overskud og motivation til at komme i skole igen, og til at deltage i undervisningen. Vi oplever ofte, at elever kan indhente tabt skolegang i løbet af forholdsvis kort tid. Vi oplever også, at disse elever i samarbejde med deres familier kan dagbehandles og støttes i at udvikle strategier/redskaber, der kan gøre dem i stand til at uddanne sig og klare sig selvstændigt i deres voksenliv.