Introduktion

Introduktion om Isbryderen til interesserede
Alle forældre ønsker at deres børn udvikler sig, trives sammen med andre børn og føler sig trygge både i skolen og i fritiden. Desværre er det ikke alle børn det lykkedes for i skolesammenhæng af forskellige årsager. De børn og unge der ikke kan rummes i almenskolen, har også krav på en skolegang der står mål med hvad der lovmæssigt skal tilbydes af undervisning. Det kan dagbehandlingsskolen Isbryderen.

Undervisningen – skal stå mål med det folkeskolen tilbyder
Isbryderen er en skole, hvor eleverne bliver undervist i de samme fag, som man gør i folkeskolen i hht. folkeskoleloven og de kommunale læseplaner. Det betyder, at vores elever som udgangspunkt skal kunne det samme som eleverne i folkeskolen. Særligt hvis man skal tilbagesluses til almenskolen igen eller skal fortsætte på en ungdomsuddannelse efter endt skolegang. Derfor kan skolens elever i  9. og 10. kl. få mulighed for at afslutte skoleforløbet med at gå til folkeskolens afgangsprøver (FP9 og FP10). Afgangsprøver der i øvrigt afholdes i samarbejde med og på den lokale folkeskole ‘Skolen på Islands Brygge’, der også har prøveretten.

På Isbryderen tager den enkelte elevs undervisning udgangspunkt i en individuelt tilpasset elevplan. Denne elevplan tager udgangspunkt i elevens forudsætninger. Elevplanen dokumenterer Isbryderens undervisning der skal stå mål med det timetal og de fag der tilbydes i folkeskolen. Tilsynsforførende fra Københavns kommune sikrer dette. (Se tilsynsrapporter på forsiden).

Dagbehandlingen – bygger på anerkendelse
Isbryderen er også en dagbehandlingsskole, hvor vi i særlig grad tager hånd om de vanskeligheder eleverne har i forskellige givne situationer. Det kan være på det personlige plan, hvor det kan være svært for eleven at efterleve de krav, der stilles på en skole, f.eks. at modtage en fælles besked. Det kan også være på det sociale plan, hvor det kan være svært for den enkelte elev, at være sammen med andre mennesker uden at komme i konflikt. Omvendt kan den enkelte elev trække sig fra fællesskabet. Begge situationer kræver guidning og støtte af det pædagogisk personale.

På det faglige plan har mange af vores elever brug for ekstra støtte og hjælp til at forstå og løse de arbejdsopgaver, de bliver stillet i undervisningen. Denne støtte får de af skolens uddannede lærere, der bliver assisteret af vores uddannede pædagoger.

Alle elever undervises ud fra individuelle elevplaner, hvor Isbryderen tager udgangspunkt i elevernes ressourcer.

Vi oplever ofte, at elevernes vanskeligheder dukker op i forskellige sammenhænge og at vanskelighederne breder sig til andre områder. Det kan f.eks. være at en elev med ADHD og koncentrationsproblemer oftere kommer i konflikt end andre mennesker. Eller at en elev med angstproblematikker hæmmes så voldsomt, at det får store sociale følger. Vi mener derfor, at vanskelighederne skal ses som en del af en større problemstilling. Dette arbejde tager lærerne og pædagogerne sig af på skolen. For at kunne opfylde disse mål, har vi en normering på 2,5 elever pr. medarbejder.